Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

10ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία παρουσιάσεων.
ü  Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνας τους.
ü  Να παράγουν ένα μουσικό έργο το οποίο θα επιλέξουν.

Α)  Αφού επεξεργαστείτε το υλικό που έχετε συγκεντρώσει, δημιουργείστε  μια παρουσίαση PowerPoint (περίπου 20 διαφάνειες) με όλα τα στάδια της ερευνητικής σας διαδικασίας. Θα οργανώσετε όλα τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια και των δύο τετραμήνων  σε μια ενιαία παρουσίαση ,  ενσωματώνοντας τα τεχνήματα και όλο το υλικό (μουσική , βίντεο , κείμενα ,φωτογραφίες, γραφήματα, αφίσες) που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 120΄)

Β) Επιλέγουμε τραγούδια ή και ηχητικά αποσπάσματα, που θα χρησιμοποιήσουμε για μουσική επένδυση της παρουσίασης μας . Εξετάζουμε τη δυνατότητα της απόδοσης από τα μέλη της ομάδας μας (διαθέσιμος χρόνος 10΄-30΄)

Γ)Παρουσιάστε το PowerPoint  στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

1η διαφάνεια:  θέμα ερευνητικής εργασίας- μέλη ομάδας
2η διαφάνεια:  ερωτήματα- προβληματισμός
3η διαφάνεια:  πορεία ερευνητικής εργασίας-  χρονική διάρκεια
4η διαφάνεια:  εννοιολογικός χάρτης
5η – 8η διαφάνεια:  πληροφορίες – φωτογραφικό υλικό (βιβλιογραφική έρευνα)
9η διαφάνεια:  ενημερωτικό βίντεο
10η διαφάνεια:  κόμικς
11η – 15η διαφάνεια:  έρευνα δημοσκόπησης α΄ τετραμήνου
16η διαφάνεια:  περιγραφική έρευνα β΄ τετραμήνου
17η διαφάνεια:  βίντεο με κόμικς (ή και αποσπάσματα από κινούμενα σχέδια)
18η διαφάνεια:  φωτογραφικό υλικό (έρευνα πεδίου)
19η – 23η διαφάνεια:  έρευνα δημοσκόπησης β΄ τετραμήνου
24η διαφάνεια:  αξιολόγηση – κριτική αποτίμηση (θετικά και αρνητικά στοιχεία)
·         Εδώ  (https://docs.google.com/file/d/0B1qSSgdlzkT7LUh0eE1XTnUzbzA/edit) μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα υπόδειγμα παρουσίασης

9ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να εφαρμόσουν οι μαθητές τη τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου- συνέντευξης.
ü  Να εξασκηθούν στη χρήση των  πινάκων για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.
ü  Να αναπτύξουν προβληματισμούς και νοήματα μέσα από δημόσια συζήτηση.
ü  Να εξασκηθούν στην παραγωγή τεκμηριωμένων κειμένων με στόχο την κριτική παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Α) Προετοιμάστε την επίσκεψη μας στο κέντρο της  Αθήνας, δημιουργώντας ένα ερωτηματολόγιο  , το οποίο θα απευθύνετε σε άτομα που θα συναντήσετε στην προγραμματισμένη μας επίσκεψη , για να ελέγξετε τις  :
·         ΓΝΩΣΕΙΣ: Τι γνωρίζουν σχετικά με το θέμα;
·         ΓΝΩΜΕΣ: Τι γνώμη έχουν γι’ αυτό;
·         ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ: Τι πιστεύουν;
·         ΑΞΙΕΣ: Τι εκτιμούν πιο πολύ;
·         ΣΤΑΣΕΙΣ: Τι θα έκαναν;
·         ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ: Τι κάνουν;
των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα ( άντρες – γυναίκες). Κάθε ομάδα γράφει από 5 ερωτήσεις σχετικές με το υποερώτημα μας,  για να δημιουργήσουμε ένα ερωτηματολόγιο και απευθύνεται σε διαφορετικό πληθυσμό (δείγμα πληθυσμού 25-30 ατόμων/ κατηγορία) (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

Β)Ηχογραφείστε τις απαντήσεις των ερωτηθέντων (μπορείτε να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας και στα αγγλικά, αν ρωτήσετε κάποιους που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα μας) (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Γ)Συλλέξτε φωτογραφικό υλικό κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, για να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία έκθεσης φωτογραφίας , που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της χρονιάς (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Δ) Αφού συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια , επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα δεδομένα και δημιουργούμε γραφήματα (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Ε) Παρουσιάστε τις απαντήσεις σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

ΣΤ) Συγκρίνετε τις απαντήσεις των διαφορετικών ομάδων, για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων (διαθέσιμος χρόνος 15΄)Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη συγκέντρωση δεδομένων από πρωτογενείς πηγές (περιγραφική έρευνα).
ü  Να μεταφέρουν τα στοιχεία που κατέγραψαν σε γραφήματα.
ü  Να εξοικειωθούν με τη χρήση των  πινάκων .
ü  Να εξασκηθούν στην παραγωγή τεκμηριωμένων κειμένων με στόχο την κριτική παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.Α) Αναζητήστε και καταγράψτε ταινίες κινουμένων σχεδίων που σχετίζονται και προβάλλουν εικόνες διαφόρων εφευρέσεων - ανακαλύψεων και δείχνουν σκηνές που αναφέρονται  στο θέμα σας, συμπληρώνοντας τον πίνακα (1) που επισυνάπτεται (προτεινόμενες σελίδες αναζήτησης :


( Ο καθένας σας προτείνει τουλάχιστον 3-4 διαφορετικές ταινίες)
  (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Μεταφέρετε τα στοιχεία που συγκεντρώσανε όλα τα μέλη της ομάδας σας, στον πίνακα (2) που σας δίνεται, υπολογίζοντας τον αριθμό των ταινιών ανά κατηγορία, για να διαπιστώσουμε ποιες προτείνονται περισσότερο. Να αναφερθεί ποια  ταινία και ποιους ήρωες σημειώσατε  περισσότερο (διαθέσιμος χρόνος 10΄)

Γ)  Στη συνέχεια επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα δεδομένα μας και δημιουργούμε γραφήματα (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Δ) Παρουσιάστε τις απαντήσεις σας στις υπόλοιπες ομάδες και προτείνετε μια  ταινία για να παρακολουθήσουμε στη τάξη (διαθέσιμος χρόνος )

Ε) Συγκρίνετε τις απαντήσεις των διαφορετικών ομάδων στην ολομέλεια , για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων (διαθέσιμος χρόνος 15΄)ΠΙΝΑΚΑΣ 1  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΑΙΝΙΩΝ             ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ:
ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ:
Α/Α
ΕΦΕΥΡΕΣΗ-ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ
ΤΙΤΛΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΗΡΩΕΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ

1


2
3
45678910ΠΙΝΑΚΑΣ 2  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ / ΕΦΕΥΡΕΣΗ


        ΟΜΑΔΑ:                                                                     Α/Α
ΕΦΕΥΡΕΣΗ- ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΨΑΤΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
 (που προτάθηκε περισσότερο)
ΗΡΩΕΣ
(που σημειώσατε περισσότερο)
1
2


3


4
5
6
7
8
9
10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ